Danh sách câu hỏi

Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài thi theo hạng bằng

Hạng GPLX Số câu hỏi Thời gian (phút) Điểm đạt
A1 25 19 21/25
A2, A3, A4 25 19 23/25
B1 30 20 27/30
B2 35 22 32/35
C 40 24 36/40
D, E, F 45 26 41/45

Cấu trúc câu hỏi trong đề thi theo các hạng bằng

Nội dung B1 (30 câu) B2 (35 câu) C (40 câu) D, E, F (45 câu) A1, A2, A3, A4 (25 câu)
Câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (điểm liệt) 1 1 1 1 1
Câu hỏi về các khái niệm (trong chương 1) 1 1 1 1 1
Câu hỏi về quy tắc giao thông (trong chương 1) 6 7 7 7 6
Câu hỏi về quy định tốc độ, khoảng cách (trong chương 1) 1 1 1 1 1
Câu hỏi trong Chương 2: Nghiệp vụ vận tải 0 1 1 1 0
Câu hỏi trong Chương 3: Văn hóa, đạo đức người lái xe 1 1 1 1 1
Câu hỏi trong Chương 4: Kỹ thuật lái xe 1 2 2 2 1 hoặc 0
Câu hỏi trong Chương 5: Cấu tạo và sửa chữa xe 1 1 1 1 1 hoặc 0 (tùy vào có câu kĩ thuật lái xe hay không)
Câu hỏi trong Chương 6: Biển báo hiệu đường bộ 9 10 14 16 7
Câu hỏi trong Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông 9 10 11 14 7

Tổng số câu hỏi cần ôn tập theo hạng bằng

Hạng GPLX Tổng câu hỏi cần ôn tập
B2, C, D, E, F Đủ bộ 600 câu, đủ 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
B1 574 câu hỏi, có đủ 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng ( KHÔNG bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải).
A3, A4 500 câu hỏi, trong đó có 54 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng ( KHÔNG bao gồm: 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 39 câu hỏi kỹ thuật lái xe).
A2 450 câu hỏi, trong đó có 50 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng ( KHÔNG bao gồm: 05 câu hỏi khái niệm định nghĩa, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 17 câu hỏi về văn hóa giao thông, 39 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 35 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 79 câu hỏi tình huống sa hình về điều khiển ô tô).
A1 200 câu hỏi, trong đó có 20 câu tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng ( KHÔNG bao gồm: 83 câu hỏi câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 18 câu hỏi về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe, 44 câu về kỹ thuật lái xe và 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 117 câu hỏi hệ thống biển báo hiệu đường bộ và 79 câu hỏi giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông).